please wait, site is loading

Foolad Parse

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

 ما معتقدیم تجارت باید بر اساس اعتماد طرفین برگزار شود که در این صورت

مبنای کسب و کاری ماندگار شکل خوهد گرفت .

• ما معتقدیم در هر فرایند خرید منافع کلیه ذینفعان به هم گره خورده و پس

از عقد قرارداد همگی باید در راستای عملی شدن توافقات گام بردارند نه

پیگری منافع شخصی.

• ما معتقدیم به تجارت شفاف و شرافتمندانه و پیوسته و به منظور ایجاد

یه همکاری درازمدت وارد صحنه کسب و کار شدیم.